ЦЕНИ РЕЦЕПЦИЯ

ПАКЕТНИ ЦЕНИ

Често задавани въпроси:

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ-САЙТ www.fairyhotel.bg

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уеб-сайт. Ако използвате този уеб-сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия.
Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат договорните правоотношения по договори за покупко-продажба от разстояние/дистанционни продажби между "М и М Агенция” ЕООД и потребител/ите, както физически, така и юридически лица, на електронни (Интернет) страници и услуги, находящи се на домейн www.fairyhotel.com и поддомейните му и използващи информационните и търговски услуги, предлагани от "М и М Агенция” ЕООД на сайта.
Настоящите Общи условия се регулират от действащото българско и европейско законодателство и в частност Закон за защита на потребителите, Закон за електронната търговия, Закон за защита на авторското право и сродните му права, Закон за задълженията и договорите, Закона за пощенските услуги и др.
ДЕФИНИЦИИ:
"Общи условия" е настоящия документ, който регулира отношенията между Потребителя/Юридическото лице и Търговеца и който е изключителна интелектуална собственост на Търговеца по смисъла на Закон за защита на авторското право и сродните му права на Република България.
„World Wide Web“ или „Интернет“ представлява съвкупност от две или повече компютърни мрежи, свързани помежду си чрез маршрутизатори (рутери) и/или комутатори (суичове), които осигуряват пренос на данни между различни електронни мрежи на основата на TCP/IP протоколи.
„Сайт“ е цялата информация която е достъпна посредством Интернет, на адрес www.fairyhotel.com и съдържа текстове и изображения, представляващи интелектуална собственост на ТЪРГОВЕЦА съгласно Закона за авторско право и сродните права на Република България и който представлява виртуална платформа за покупко-продажба на стоки и има за цел да послужи за постигане на съгласие между Търговеца и Потребителя/Юридическото лице с оглед да помогне да се осъществи договор за покупко-продажба от разстояние/дистанционна продажба помежду им по отношение на предлаганите стоки на Сайта.
„Територия“ е територията на Република България, където само и единствено могат да бъдат използвани услугите на Сайта.
„Търговец“ е "М и М Агенция” ЕООД, дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч 5500, ул. „Търговска“ 181, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 110507070, ИН по ДДС BG110507070.
„Потребител“ е дееспособно пълнолетно лице, което е извършило регистрация на Сайта, с което се е съгласило изцяло, приело е и се задължава да спазва настоящите Общи условия относно осъществяване на покупка на предлаганите в Сайта стоки.
„Юридическо лице“ е валидно регистрирано по Територията търговско дружество и/или едноличен търговец или друг вид юридическо лице съгласно действащото законодателство, което, чрез представляващия и/или оторизиран служител на съответното юридическо лице, е извършило регистрация на Сайта, с което се е съгласило изцяло, приело е и се задължава да спазва настоящите Общи условия относно осъществяване на покупка на предлаганите в Сайта стоки.
„Регистрация“ е процедура по попълване на данни и информация от Потребителя/Юридическото лице във форма за регистрация, необходими за целите на покупко-продажба на стоки чрез Сайта.
„Форма за регистрация“ е електронен формуляр, който следва да бъде попълнен онлайн от Потребителя/Юридическото лице за целите на Регистрацията.
„Лични данни“ са предоставените от Потребителя/Юридическото лице данни и информация при Регистрацията относно физически лица.
„Услуги “ са предлаганите в Сайта на Търговеца стаи за резервация или пакети от услуги от Потребителя/Юридическото лице.
„Работен ден“ е всеки ден, в който банките в Република България осъществяват дейност.
„Неработен ден“ или „Почивен ден“ е всеки ден, който е неработен (Събота или Неделя), обявен за неработен по съответния ред или официален празник на Република България.
„Отказ от резервация“ е правото на Потребителя да се откаже от услугата или пакет при условията на направената в онлайн резервационна система, резервация.

1. Условия за използване на Сайта на Търговеца
С извършването на регистрация на Сайта Потребителят/ Юридическото лице потвърждава и декларира съгласието си с настоящите Общи условия. Информационните услуги на Сайта се предоставят "във вида, в който са публикувани", като Търговецът не носи отговорност за точността на публикуваната информация. Търговецът не носи отговорност и не се ангажира със срокове за предоставяне на информация относно потвърждаване на генерирани поръчки от Потребителя/Юридическото лице, статусът на негови или на други Потребители/Юридически лица запитвания, въпроси и запитвания за продукти, наличност на продукти, както и за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултат на или поради използване/невъзможност за използване (поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. Търговецът не носи отговорност, в случай че при използване на Сайта или материали от него, Потребителят/Юридическото лице претърпи вреди, състоящи се в увреждане на оборудване на Потребителя/Юридическото лице, за което е необходим ремонт или поправка, загуба на информация и др., като всички разходи, свързани с отстраняването на такива вреди или тяхното обезщетяване, са за сметка на Потребителя/Юридическото лице.
С приемането на настоящите Общи условия Потребителят/Юридическото лице е информиран, че Сайтът отразява наличността на стоките към момента на проверката, като предвид динамиката в стокооборота е възможно определени стоки, публикувани и фигуриращи на Сайта като „налични“, да бъдат изчерпани при заявката и да не могат да бъдат поръчани и доставени чрез Сайта. До изричното потвърждение на поръчката от страна на Търговеца, генерираната поръчка е със статус „заявка“ и при всички случаи Търговецът следва да потвърди на Потребителя/Юридическото лице възможността/невъзможността за доставка на заявените през Сайта стоки, като едва след потвърждението генерираната поръчка се счита приета и договорът за покупко-продажба от разстояние сключен. Възможно е параметрите (срок/начин на доставка и др.) на поръчка чрез Сайта да бъдат променени, като Търговецът се задължава да съобщи на Потребителя/Юридическото лице за извършените промени на предоставения от него е-мейл и/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин, в срок най-късно до момента на изпращането на Потребителя/Юридическото лице на съобщението за доставка на потвърдената поръчка до адреса на Потребителя/Юридическото лице. В такива случаи Потребителят/Юридическото лице следва да потвърди съгласието си с извършените промени, за да е валидно сключен договорът за покупко-продажба от разстояние.
За да използва услугите на Сайта, Потребителят/Юридическото лице следва да получи достъп до World Wide Web чрез устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание, като си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, мобилен телефон, таблет или другo средствo за достъп до Интернет свързаност. Търговецът не носи отговорност за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Сайта, вследствие на качеството на експлоатираното компютърно оборудване от Потребителя/Юридическото лице и Интернет свързаността. Потребителят/Юридическото лице извършва регистрацията на Сайта чрез попълване на всички задължителни полета в регистрационна форма, чрез която Потребителят/Юридическото лице декларира, че предоставя вярна, точна, актуална и пълна информация, необходима за осъществяване на покупко-продажбата от разстояние. Търговецът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, в случай че Потребителят/Юридическото лице е предоставил невярна, неточна, неактуална или непълна информация, като в такива случаи Търговецът има право да откаже по-нататъшен достъп на Потребителя/Юридическото лице до част или до всички услуги, предлагани на Сайта.
С приемането на настоящите Общи условия Потребителят/Юридическото лице се съгласява да получава търговски съобщения с информация за нови, промоционални и др. стоки на Сайта, като такива търговски съобщения не се считат непоискани по смисъла на Закона за електронната търговия. В случай че не желае да получава такава информация, Потребителят/Юридическото лице следва изрично да откаже получаването на същата чрез формите за запитване и контакт, посочени на Сайта.
2. Защита на личните данни
"М и М Агенция” ЕООД , в качеството си на Администратор на лични данни, събира, съхранява, обработва и др. лични данни от лицата, за които те се отнасят. Търговецът е Администратор на лични данни, установен на територията на Република България и обработва законосъобразно и добросъвестно лични данни във връзка с целите на своята дейност – търговия на стоки на едро и дребно и не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели. Получателите или категориите получатели, на които личните данни могат да бъдат разкрити са физическите лица, за които се отнасят данните или други лица, ако това е предвидено в нормативен акт. Предоставените от Потребителя/Юридическото лице Лични данни не се преотстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели. обработва лични данни, само при условие, че физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие, като при липса на изрично съгласие от страна на лицето, за което се отнасят данните, Търговецът няма право да обработва данните му. С предоставянето на личните си данни, Потребителят/Юридическото лице автоматично дава изричното си съгласие те да бъдат обработвани. Всяко физическо лице има право на достъп с писмено заявление до отнасящи се за него лични данни, както и право по всяко време да поиска от Търговеца да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД.
3. Авторски права и ограничения свързани с тях
Потребителят/Юридическото лице може да използва всички услуги, предлагани на Сайта за лични нужди, с нестопанска цел и при условие че не се нарушават авторските права на Търговеца или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да бъдат копирани, преработвани и/или публично разпространявани с каквато и да било цел от Потребителя/Юридическото лице. Търговецът си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между Търговеца и лицето публикуващо информацията. При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права, Търговецът не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката. Всички предоставени от Търговеца стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права, се предоставят на Потребителите/Юридическите лица в оригиналният си вид, опаковка и носител без каквото и да било въздействие от страна на Търговеца и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България. Линковете на Сайта към други сайтове, собственост на трети лица, са публикувани за удобство на Потребителя/Юридическото лице. При употреба на такава препратка Потребителят/Юридическото лице не използва услуга, предоставена от Търговеца и по отношение на използването на препратката извън Сайта настоящите Общи условия не се прилагат. Търговецът не носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията публикувана в тях. Всички евентуални рискове, свързани с използването на такива сайтове, се носят от Потребителя/Юридическото лице.
4. Основни разпоредби за онлайн резервация на стаи и услуги в Парк хотел Фея /мястото за настаняване/

Област на приложение

Тези общи условия са валидни за индивидуална резервация на стаи и услуги в Парк хотел Фея от клиенти.

Резервация

а) Вашето решение да направите резервация се изпраща при Ваше поискване до Парк хотел Фея автоматично.


Споразумението и плащанията

а) Договореността за услуги между клиента и Парк хотел Фея се счита за определено по време на процедура за резервация. 
Обработената резервация може да бъде платена по някой от методите, предложени от М и М Агенция /собственик на Парк хотел Фея/. Моля, обърнете внимание, че мястото за настаняване може да променя начините на плащане в формата за онлайн резервации.


• С помощта на банкова карта или електронни пари, клиентът може да заплати цената на резервацията в Парк хотел Фея или всяка друга сума, посочена от мястото за настаняване. Плащането се предхожда в защитен прозорец на платежната система. Ако по време на резервацията Вие платите частично за резервация, моля, имайте предвид, че останалата част от сумата се заплаща при пристигане в мястото за настаняване.
• С начина на плащане " кредитна/дебитна карта (гаранция)" Вие въвеждате информацията за кредитната си карта в съответните полета на формата за резервации. Тази информация се предава на Парк хотел Фея чрез сигурни комуникации на защитен сървър, за да се гарантира Вашето резервиране. Самото място за настаняване взима решение да удържи или заключи тази сума пари от Вашата кредитна/дебитна карта, която е еквивалентна на размера на поръчката. Ако мястото за настаняване не може да извърши необходимите транзакции на Вашата карта, за да гарантира резервация Ви, Вашата резервация може да бъде анулирана от мястото за настаняване. Моля, уверете се, че срокът на валидност на кредитната Ви карта не е изтекъл, и Вашата сметка има достатъчно средства, за да плати за поръчката.
• С помощта на безкасови транзакции 100% от резервираните услуги трябва да бъдат заплатени предварително. При някои резервации Парк хотел Фея може да определи различни размери на предплащането. Размерът на предплащането ще бъде обявен по време на процедурата по резервация. Безкасовите транзакции са достъпни за юридическите и физическите лица. Плащането трябва да бъде направено в рамките на деня  след акта за резервация.

• Внимание!  Парк хотел Фея има право да определя невъзстановими тарифи. При условията на такива такси, които не се възстановяват, първоначалното плащане (пълно или частично) не се връща в случай на анулиране на резервация или непристигане на клиента. Мястото за настаняването я таксува като наказателна санкция. Моля, прочетете внимателно условията на всяка специална оферта, преди да направите и завършите резервацията си до края.


б) Резервацията на стаи се урежда директно по време на резервационната процедура. Потвърждението на резервацията (ваучерът) ще се появи веднага след завършване на резервацията. Силно препоръчваме да отпечатате и запазите потвърждението на резервацията. Също така, този ваучер ще бъде изпратен на посоченият от клиента имейл адрес по време на процедурата по резервация. 

5. Промяна на резервация


Моля, обърнете специално внимание, че не можете да променяте горепосочените резервационни данни при други начини на плащане, както и другите промени във вече издадената и потвърдена резервация, включително резервацията при плащането при настаняване.

Моля, проверете правилата за анулиране на мястото за настаняване, когато анулирате Вашата резервация и правите нова чрез системата за онлайн резервации.

6.Анулиране на резервация

а) За да се избегнат недоразумения, анулирането на резервация трябва винаги да се извършва писмено. Това е изключително важно така, че уведомлението за анулирането на резервация да се достави до Парк хотел Фея навреме. 

б) Ако използвате електронния начин на плащане с Вашата банкова карта или електронни пари, когато анулирате резервацията си в срок, парите ще бъдат изпратени обратно до банковата карта или електронен портфейл, с коя(й)то е бил(а) използван(а) по време на резервационната процедура за около 45 работни дни от момента, в който сме получили анулирането на резервацията. Времето между връщането и получаването на парите от клиента зависи от вътрешните банкови процедури и вътрешните процедури на платежните системи.

в) Ако използвате начина на плащане " кредитна/дебитна карта (гаранция)" и анулирате отменяема резервацията си навреме, размерът на парите, удържани от Вашата кредитна/дебитна карта, ще бъде възстановени от Парк хотел Фея. Ако анулирате резервацията си, препоръчваме Ви да се свържете с мястото за настаняване, за да разрешите въпроса по удобен начин.

г) Ако използвате отложено плащане, за да платите резервацията си и анулирате резервацията си, платежната система, която предоставя услуги за организиране на отложено плащане, връща сумата, която сте платили. След като анулирате резервацията, мениджърът на платежната система ще се свърже с Вас. Парите ще ви бъдат върнати по начина, по който искате като се приспадне комисионата на платежната система.

д) В случай на късно анулиране на резервация или непристигане на госта, Парк хотел Фея прилага наказателна санкция на клиента според предварителните условия.


Правилата за късно анулиране и точните условия и наказателните санкции се изпращат от Парк хотел Фея при направата на резервацията за настаняване индивидуално. По време на процедурата за резервация, моля, прочетете условията на резервацията, правилата за специалните оферти, както и условията за късната анулация, които са посочени на уеб страницата на мястото за настаняване, във формата за резервации и във ваучера.

В случай на ранно (предсрочно) напускане на клиента, Парк хотел Фея запазва платената сума за настаняване поради причинените загуби.

Информацията относно мястото за настаняване7. Цената на стаите и услугите в мястото за настаняване

а) Всички цени, определени в онлайн резервационната система на Парк хотел Фея се представят от хотела и са валидни за всякакъв вид резервации, направени чрез онлайн резервационната система.

б) Резервацията на стаи се обработва на цени, валидни за периода на предполагаемото време на престой в мястото за настаняване. По време на резервационната процедура специалните ценови предложения, определени от мястото за настаняванет в онлайн резервационната система се прилагат автоматично. Мястото за настаняване гарантира, че определената цена на стаите и услугите е задължителна за всяка резервация.

в) Всички цени са приложими за една стая и избрания период на престой в Парк хотел Фея, включително услугите, посочени в описанието на стаята. 

г) Всички цени, посочени в системата за онлайн резервации, са зададени в съответната валута.

8.Сигурност на информацията

а) Данните, въведени от клиента, се трансферират до мястото за настаняване само в степента, необходима за резервиране на стаи в избраното място за настаняване. Освен това данните, въведени от клиента, могат да бъдат използвани за предаване на третата страна. Такива трети страни могат да се свържат с клиента по електронна поща, например, за да получат обратна връзка за качеството на услугата. В същото време, когато клиентът получи първото електронно писмо от трета страна, той или тя има възможност да откаже последващ мейлинг.

б) Съгласявайки се с тези Условия за услуги от СПОРАЗУМЕНИЕТО С ПОТРЕБИТЕЛЯ клиентът се съгласява със събирането, систематизирането, натрупването, съхранението, подобряването (актуализирането, промяната), използването, прехвърлянето към избраното място за настаняване, неперсонализирането, премахването на личните им данни: фамилия, име, имейл адрес, телефонен номер, гражданство. Тези лични данни се изискват за да се предоставят на клиентите услугите или да се отговори на исканията на клиентите. Посочените лични данни се показват във ваучера, отчетни листове и счетоводни документи. Клиентът дава съгласие за извършване на действия, които не противоречат на действащото законодателство на Република България по отношение на личните данни. И също и за постигане на целите, определени в Условията за услуги, включително: онлайн резервация в Парк хотел Фея, изготвяне на отчети и счетоводна документация, както и за получаване на обратна информация за качеството на услугата в резервираното място за настаняване.

В случай на предоставяне на клиент на рекламни и маркетингови материали, той или тя ще получи и възможност да се отпише от получаването на такива материали в бъдеще.

9.Разни

Цялата информация в резервационната система е комбинирана с висока точност. Но може да има някои грешки и печатни грешки. Цялата информация, свързана с Парк хотел Фея, като снимки, описание на мястото за настаняване, описание на помещенията, услуги, цени и др., се поставя от М и М Агенция – собственик на Парк хотел Фея . Мястото за настаняване е отговорно за всички неточности, които се появяват в информацията. 

10.Отговорност

При използването на онлайн резервационната система на Парк хотел Фея /МиМ Агенция/ при обработката на резервацията, Вие се съгласявате с условията на настоящите Условия за услуги от СПОРАЗУМЕНИЕТО С ПОТРЕБИТЕЛЯ. В случай на несъгласие с някое от горепосочените условия, моля да се откажете от резервация в Парк хотел Фея.

11. Други
Търговецът има право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя/Юридическото лице. Търговецът си запазва правото да изпраща на Потребителя/Юридическото лице съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта, като посочените не представляват непоискани търговски съобщения. Търговецът администрира този Сайт и неговото приложение е валидно само за територията на Република България. Търговецът декларира, че материалите или услугите, посочени в този Сайт, не са подходящи или достъпни извън територията на Република България и съответно достъпът до тях от територии, извън посочената територия, е невалиден. Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя/Юридическото лице могат да бъдат извършвани оn-line чрез Сайта на Търговеца под формата за въпроси и запитвания или чрез сътрудник на компанията в секция „Контакти“, в рамките на работното време: от 07:30 до 16:00 часа, от понеделник до петък. Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, като публикуването им на Сайта се счита за уведомяване на Потребителя/Юридическото лице за измененията. При използване на Сайта, Потребителят/Юридическото лице се задължава да спазва настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ/ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА ТЪРГОВЕЦА С НАТИСКАНЕ (КЛИКВАНЕ) НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НА САЙТА НА ТЪРГОВЕЦА, КАКТО И С ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ) И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

Обработването на личните Ви данни е необходимо за изпълнението на направената от Вас резервация, както и нейното документиране съгласно националното законодателство. Настоящата политика за защита на личните данни е част и от вътрешните правила на „Парк хотел Фея“  за обработване и защита на личните данни.


, +359 878 525 680, reservations@fairyhotel.com